Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zostałem wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

Dzięki poparciu 127 mieszkańców – członków i członkiń Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, zostałem wybrany w skład Rady Nadzorczej spółdzielni.

Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady. Zostałem na nim wybrany Przewodniczącym Komisji Mieszkaniowej Rady Nadzorczej. Jako przewodniczący komisji jestem też członkiem Prezydium Rady. Do zadań prezydium należy opracowywanie programu pracy rady, koordynowanie pracy poszczególnych komisji oraz przygotowywanie posiedzeń rady.

Komisja Mieszkaniowa zajmuje się sprawami członkowskimi, skargami mieszkańców dotyczącymi spraw mieszkaniowych.

Dziękuję członkom i członkiniom spółdzielni mieszkaniowej za poparcie. Tak jak zapowiadałem wcześniej, przez kolejne trzy lata kadencji zamierzam:

 • usprawnić przepływ informacji między Radą Nadzorczą a mieszkańcami (na wczorajszym posiedzeniu wnioskowałem o zapraszanie przewodniczących rad osiedli na zebrania rady nadzorczej, ponadto chcę wprowadzić ustne sprawozdania przed radą osiedla oraz pisemne na grupie dyskusyjnej mieszkańców spółdzielni),
 • nadzorować i kontrolować działalność zarządu, korzystając z uprawnień, jakie ma rada nadzorcza,
 • przedstawiać na radzie lub załatwiać w administracji spółdzielni sprawy dot. działalności spółdzielni, zgłaszane przez mieszkańców (szczególnie problemy dot. wszystkich mieszkańców spółdzielni),

Przy okazji, podczas posiedzenia dowiedziałem się, że tylko kilkunastu członków/członkiń spółdzielni korzysta z panelu członkowskiego na stronie internetowej spółdzielni. A przecież daje on dostęp do ważnych dokumentów dot. funkcjonowania spółdzielni, w tym protokołów i uchwał rad osiedli i rady nadzorczej. Wniosek o dostęp do panelu członkowskiego można pobrać ze strony spółdzielni (zakładka „druki do pobrania”) i należy go złożyć w administracji spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej. Zachęcam do otworzenia sobie tego dostępu, w myśl zasady Wiedza = Władza.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Kandyduję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie

Szanowni Sąsiedzi,

kandyduję do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Mieszkam na osiedlu „Pogodna”, ale ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, że każdy obecny na walnym głosuje na kandydatów ze swojego jak i wszystkich pozostałych osiedli.

Mam wykształcenie wyższe, pracuję w Fundacji Wolności, gdzie analizuję działalność i wydatki władz samorządowych. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie prowadzę zajęcia „Prawa mieszkańca i urzędniczy savoir vivre”.

Jestem niezależny od zarządu spółdzielni, nigdy wcześniej nie byłem w Radzie Nadzorczej, nie korzystam z mienia spółdzielni do prowadzenia działalności.

Jeśli zostanę wybrany do RN będą:

 • informował o pracach RN (w internecie oraz przy okazji posiedzeń Rady Osiedla),
  badał sprawozdania finansowe spółdzielni w odniesieniu do lat poprzednich i innych spółdzielni,
 • kontrolował sposób załatwiania spraw przez zarząd,
 • analizował wykonania zadań gospodarczych przez spółdzielnię,
 • składał coroczne sprawozdanie ze swojej aktywności,
 • będę chętny na rozmowy i spotkania z mieszkańcami w sprawach dot. działalności spółdzielni.

Na warsztatach „Jak współpracować z samorządem”

Na zaproszenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża miałem przyjemność poprowadzić warsztaty dla pracowników i wolontariuszy PCK, dot. współpracy finansowej i pozafinansowej z organami samorządu lokalnego.

W programie warsztatów zawarłem kilka ważnych kwestii, m. in.:

 • opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • mechanizm inicjatywy lokalnej, wynikający z art. 19b-h ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • zasady ubiegania się o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą partycypować w budżecie obywatelskim,

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy w grupach opracowywali swoje pomysły i idealne propozycje współpracy finansowej i pozafinansowej gminy/miasta z organizacjami pozarządowymi.

Najważniejsze wnioski z warsztatów dotyczą:

 • zorientowania się, co zawiera program współpracy z organizacjami pozarządowymi w mojej gminie/mieście,
 • dowiedzieć się w urzędzie/od pełnomocnika, jaka jest oferta współpracy pozafinansowej dla organizacji pozarządowych,
 • wzięcie udziału w konsultacjach społecznych w/w programu – w wielu miastach konsultacje właśnie się rozpoczęły lub niebawem się zaczną (pomysły już są gotowe),

Zajęcia odbyły się w sprzyjających (lub niesprzyjających – zależy jak je traktować 😉 ) okolicznościach przyrody, w Okunince, nad jeziorem Białym.

Złożyłem odwołanie dot. odrzucenia mojego projektu w tzw. budżecie obywatelskim

Zespół oceniający projektu zgłoszone do tzw. budżetu obywatelskiego miasta Lublin odrzucił mój projekt pt. Gazeta „Lublin.eu” – pozytywne informacje z urzędu za Twoje podatki. Nie został odrzucony z powodów formalnych, tylko dlatego, że urzędnicy stwierdzili, że w ramach działań urzędu jest planowana kontynuacja wydawania gazety. Skąd oni to wiedzą na 3 miesiące przed opracowaniem projektu budżetu? Tego już nie wyjaśnili.

Przypomnę, że projekt dotyczy kontynuacji wydawania przez urząd miasta gazety „Lublin.eu”, przez cały rok 2022 (w sumie 11 wydań). W gazecie redagowanej przez pracowników urzędu znajdą się same pozytywne informacje:

 • decyzje Prezydenta Miasta, które zmieniły życie lublinian,
 • alfabetyczny spis jego sukcesów,
 • wywiady z radnymi, popierającymi działania Prezydenta,
 • relacje z wizyt gospodarskich na miejskich inwestycjach,
 • opis dobrej współpracy z deweloperami,
 • czasem również wypowiedzi zadowolonych mieszkańców.

Poniżej treść mojego odwołania:

zgodnie z § 12 regulaminu tzw. Budżetu Obywatelskiego, składam odwołanie od oceny formalnej projektu O-62 pn. Gazeta „Lublin.eu” – pozytywne informacje z urzędu za Twoje podatki, którego jestem autorem.

Po pierwsze zwracam uwagę, że uwagi zespołu nie dotyczyły żadnego z kryteriów formalnych, wymienionych w § 3 regulaminu. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że Rada Gminy określa „zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania” (art. 5a ust. 7 pkt 3).

Zespół oceniający ocenił projekt negatywnie, wskazując, że „w ramach działań Urzędu Miasta Lublin w 2022 roku planowana jest kontynuacja druku i dystrybucji informatora dla mieszkańców pn. lublin.eu wraz z zabezpieczeniem środków na ten cel w ramach wydatków bieżących na promocję miasta, w związku z czym zmniejszanie puli Budżetu Obywatelskiego na cel druku informatora opisanego we wniosku nie jest zasadne.

Jest to jedyny wskazany powód odrzucenia projektu, dlatego poniżej odniosę się do niego.

Po pierwsze, uzasadnienie oceny nie odnosi się do żadnego z kryteriów formalnych. Natomiast zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą jak i uchwałą nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. (z późń. zmianami), powodem odrzucenia projektu powinny być tylko kryteria zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełniania wymogów formalnych. Opinia członków zespołu oceniającego o tym, że „planowana jest kontynuacja druku„, nie stanowi przeszkody formalnej. Równie dobrze można odrzucić wszystkie wnioski dotyczące remontów ulic, bo zapewne planowane są remonty lubelskich ulic w przyszłym roku.

Po drugie, zespół oceniający nie może mieć wiedzy o tym, co znajdzie się w budżecie miasta na 2022 rok. Projekt budżetu przygotowuje Prezydent i przedstawia Radzie Miasta do 15 listopada. I to Rada Miasta zdecyduje o jego uchwaleniu. Ale odbędzie się to około grudnia 2021 roku (nie można dziś przewidzieć decyzji radnych). Na dzień oceny projektu przez zespół, nie jest znany projekt budżetu (ani nawet założenia do niego), więc nie można stwierdzić, że jest „planowana kontynuacja druku i dystrybucji informatora„. Co więcej, można raczej przypuszczać, że Prezydent zrezygnuje z tego wydatku, z uwagi na ograniczone dochody miasta na skutek zmian w podatku PIT, a także zwiększonych i niezaplanowanych wydatków związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19 na terenie miasta Lublina. Już w tym roku lubelscy urzędnicy z tego powodu odmówili m. in. umieszczenia koszy na śmieci w kilku dzielnicach, dopuszczenia motorów na buspasy czy umieszczenia nazw dzielnic na przystankach komunikacji miejskiej.