Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:

 • Prowadzenie przedmiotu praktycznego „Pracownia Projektów Obywatelskich” dla studentów III roku kierunku Społeczeństwo Informacyjne oraz „Prawa Mieszkańca i urzędniczy savoir-vivre” dla studentów II roku II stopnia kierunku Politologia/Administracja Publiczna, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (2020-2024),
 • Animator Subregionalny w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” (spotkania, doradztwo i konsultacje w sprawie konkursu dotacyjnego) w latach 2017-2023,
 • Koordynator projektu „Jawny Lublin”, finansowanego z programu FIO 2014, nominowanego do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP,
 • Koordynator ds. promocji i pozyskiwania dochodów, Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2012-2016,
 • Koordynator zadania „Fundusz Korkowy” w Lublinie, prowadzonego w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, otrzymane wyróżnienie od organizatorów akcji (2012),

Przeprowadzone szkolenia i warsztaty:

 • warsztat nt. pozagrantowych źródeł finansowania organizacji pozarządowych dla Lubelskiej Fundacji Rośnij w Siłę (2022),
 • warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego dla Fundacji Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń (2020),
 • warsztaty nt. aktywności obywatelskiej dla Rady Seniorów Gminy Bychawa (2019),
 • warsztaty nt. „techniki i narzędzia partycypacji”, „kreowanie lokalnych animatorów i rzeczników seniorów” oraz „przygotowanie kampanii społecznych” (2019),
 • szkolenie „Powoływanie i kompetencje rad seniorów” (2018),
 • prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów konkursu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” (2017-2022),
 • przeprowadzenie spotkań nt. korzystania z Systemu Analiz Orzeczeń Sądowych w miejscowościach Hajnówka i Wasilków (2016),
 • „Biuletyn Informacji Publicznej w NGO. Dlaczego i jak go założyć?” dla organizacji pozarządowych z Lublina (2014),
 • warsztaty obywatelskie dla młodzieży w ramach Akademii „Aktywnym Być” (2014),

Doświadczenie eksperckie:

 • ekspert Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2018-2021,
 • ekspert w konkursie Lubelskie Lokalnie FIO w latach 2018-2022,
 • członek komisji konkursowych do spraw oceny ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartych konkursach ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych, w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (2014),

Działalność społeczna:

 • członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie w latach 2019-2024,
 • członek Rady Nadzorczej PSM Kolejarz 2022-2025,
 • członek Rady Osiedla Pogodna PSM Kolejarz 2016-2025,
 • członek Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska,
 • członek Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Lublin 2014-2016,
 • wiceprezes zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w latach 2014-2017 oraz 2022-2025,
 • prezes zarządu Fundacji Wolności 2012-nadal,
 • delegat do Parlamentu Studentów UMCS 2009-2011,
 • przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS w Lublinie 2009-2011,