Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin – raport z mojej działalności

Wiosną ub. roku na II Kongresie Organizacji Pozarządowych w Lublinie zostałem wybrany przez organizacje pozarządowe członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. RDPP jest organem doradczym Prezydenta Miasta w zakresie działalności pożytku publicznego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej aktywności w Radzie na półmetku kadencji 2014-2016.

Do dziś odbyło się 6 posiedzeń Rady. Uczestniczyłem w 5 z nich.

23 września – wręczono oficjalne powołania członkom Rady oraz wybrano zastępcę (Wojciech Dec) i sekretarza Rady (Marta Kurowska).

22 października – wyrażono opinię nt. statutu Społecznej Rady Seniorów. Przyjęto moją propozycję, aby grupa nieformalna 15 Seniorów również mogła zgłosić swojego przedstawiciela do Rady Seniorów. Ponadto przyjęto propozycję, aby członków Rady Seniorów wybierano w podobnym trybie, jak RDPP.

Prezydent Miasta nie przyjął żadnej z powyższych opinii.

Rada zaopiniowała Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Przyjęto trzy spośród jedenastu zgłoszonych przeze mnie uwag:

  1. Ograniczenie  przeznaczenia środków z budżetu Programu na modernizację obiektów sportowych do wysokości 20 %.
  2. Wsparcie organizacji prowadzących działalność profilaktyczną poprzez dofinansowanie remontów i adaptacji placówek, doposażenie oraz dofinansowanie czynszu organizacjom, prowadzącym działania, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  3. Zawarcie w treści dokumentu informacji na temat prowadzonej strony internetowej Programu. Jednocześnie zalecenie doskonalenia tego narzędzia komunikacji, które będzie na bieżąco informować o prowadzonych w ramach Gminnego Programu działaniach. Na stronie powinny się znaleźć informacje np. jak rozpoznać uzależnienie, jak zadbać o siebie, żyjąc z uzależnionym partnerem, co zrobić gdy uzależniony nie chce się leczyć, gdzie szukać pomocy, informacji na temat spotkań grup terapeutycznych, wsparcia, anonimowych alkoholików itp. Strona powinna się skupiać, w szczególności na uzależnieniach od alkoholu i narkotyków, przemocy domowej, ale także zawierać informacje nt. innych uzależnień.

W tym przypadku Prezydent Miasta również nie przyjął żadnej z powyższych opinii.

Następnie Rada zajęła się zaopiniowaniem programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi – do tego dokumentu zgłosiłem sześć rekomendacji ( tutaj jest ich szczegółowy opis):

  1. Umożliwienie przesyłania drogą mailową uwag do ofert składanych w trybie pozakonkursowym. Prezydent miasta zrealizował ten postulat.
  2. Umożliwienie elektronicznego składania ofert w otwartych konkursach. Piotr Choroś poinformował, że miasta, które wprowadziły systemy elektronicznego składania ofert zazwyczaj się z niego wycofywały, gdyż jest to drogie w utrzymaniu oraz skomplikowane dla wielu oferentów. Jest wiele osób które nadal składają oferty w formie pisemnej, a taki system wymagałby użycia specjalnego generatora. Mimo tego, urząd miasta niedawno zapowiedział, że zamierza uruchomić elektroniczny generator ofert.
  3. Ujednolicenie i uszczegółowienie kryteriów oceny wniosków oraz zasad panujących przy konkursach. Rada wyraziła stanowisko, iż jest to realizowane w praktyce funkcjonowania procedur dotacyjnych Urzędu Miasta Lublin, jednakże poza obecnymi regulacjami programu unifikacja może być niezwykle trudna z uwagi na specyfikę poszczególnych zadań. Rada odstąpiła od głosowania nad tą rekomendacją.
  4. Promowanie wśród organizacji pozarządowych wnioskujących o patronat Prezydenta i w otwartych konkursach ofert posiadania aktualnych sprawozdań, BIPu i udostępniania na wolnej licencji materiałów wytworzonych ze środków publicznych. Zwrócono uwagę, że nie można tego narzucić, bo wzór oferty jest określony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednak urząd miasta zachęca organizacje do prowadzenia BIP-ów. Miesiąc później Piotr Choroś poprosił mnie o przeprowadzenie szkolenia nt. zakładania BIPu dla organizacji pozarządowych. Na spotkaniu w Ratuszu było ok. 20 osób.
  5. Włączenie RDPP w kontrolę i ewaluację zadań realizowanych ze środków budżetu miasta. Piotr Choroś zauważył, iż Rada Pożytku jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Opiniuje sprawozdania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może brać udziału w procedurze kontroli realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
  6. Zgłosiłem też problem polegający na tym, że publiczne instytucje powołują stowarzyszenie, które konkurując z organizacjami pozarządowymi w konkursach, pozyskuje środki na działalność placówki. Nie wiem na ile ten problem dotyczy Lublina i czy da się go rozwiązać albo choć zasugerować rozwiązanie Prezydentowi. Anna Pajdosz (zastępca dyrektora Wydziału Kultury) wyjaśniła Radzie, iż w chwili obecnej problem ten występuje jedynie marginalnie, zaś komisja konkursowa analizuje pod kątem merytorycznym przedkładane oferty.

28 stycznia – na mój wniosek RDPP dyskutowała nt. powołania Biura ds. Partycypacji w strukturach Urzędu Miasta Lublin.

27 lutego – na tym posiedzeniu kontynuowano dyskusję nt. powołania Biura ds. Partycypacji w strukturach Urzędu Miasta Lublin. Zreferowałem ten temat, wskazując na przykłady z innych miast, które mają takie biura. Podkreśliłem, że warto wesprzeć struktury referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej, tak aby rozwinąć możliwości realizacji różnych inicjatyw (więcej spotkań w ramach budżetu obywatelskiego, promocja inicjatywy lokalnej). Jako przykład podałem miasto Łódź, w którym przeprowadzono ewaluację procesu budżetu obywatelskiego oraz zorganizowano wiele spotkań z mieszkańcami. Wskazałem również Dąbrowę Górniczą (miasto z mniejszą liczba mieszkańców niż w Lublinie, około 130 000), gdzie zaplanowano w kolejnej edycji BO około 37 spotkań z mieszkańcami.

Na koniec posiedzenia zgłosiłem wniosek, aby Przewodniczący zweryfikował obecność członków Rady i przypomniał tym, którzy nie uczestniczyli jeszcze w jej pracach, że mogą zrezygnować z tej funkcji.

9 kwietnia – na tym spotkaniu byłem nieobecny. Posiedzenie odbyło się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej i dotyczyło prezentacji działalności LCAO. Wojciech Dec zaproponował utworzenie centrum dla organizacji pozarządowych.

2 czerwca – posiedzenie odbyło się w Centrum Organizacji Sportowych przy ul. Montażowej. Poza prezentacją tej instytucji dyskutowaliśmy z p. Michałem Piaseckim (Stowarzyszenie Homo Politicus z Kielc) nt. modelowych standardów działania RDPP. Zwróciłem uwagę, że kadencja RDPP rozmija się z kadencją Rady Miasta, przez co w RDPP są osoby, które już nie są radnymi.

Ponadto w sierpniu 2015 zawnioskowałem do Przewodniczącego RDPP o opublikowanie wszystkich protokołów z posiedzeń RDPP w BIPie (do tej pory publikowano tylko te, które zostały przyjęte na posiedzeniu Rady, a od stycznia do lipca odbyły się trzy posiedzenia, na których brakło kworum).

Tyle udało mi się do tej pory zdziałać w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Mając na uwadze, że mam w niej głos dzięki poparciu organizacji pozarządowych oraz w ich sprawach, zachęcam do kontaktowania się ze mną (kontakt@krzysztofjakubowski.pl). Tym bardziej, że wkrótce rozpoczną się konsultacje m. in. Programu Współpracy Urzędu Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.