Podsumowanie mojej pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

Wiosną 2014 roku na II Kongresie Organizacji Pozarządowych w Lublinie zostałem wybrany przez organizacje pozarządowe członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. RDPP jest organem doradczym Prezydenta Miasta w zakresie działalności pożytku publicznego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z mojej aktywności w Radzie za całą kadencję (kliknięcie w datę otwiera protokół z posiedzenia):

22 października 2014 – wyrażono opinię nt. statutu Społecznej Rady Seniorów. Przyjęto moją propozycję, aby grupa nieformalna 15 Seniorów również mogła zgłosić swojego przedstawiciela do Rady Seniorów. Ponadto przyjęto propozycję, aby członków Rady Seniorów wybierano w podobnym trybie, jak RDPP.

Prezydent Miasta nie przyjął żadnej z powyższych opinii.

Rada zaopiniowała Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Przyjęto trzy spośród jedenastu zgłoszonych przeze mnie uwag:

 1. Ograniczenie  przeznaczenia środków z budżetu Programu na modernizację obiektów sportowych do wysokości 20 %.
 2. Wsparcie organizacji prowadzących działalność profilaktyczną poprzez dofinansowanie remontów i adaptacji placówek, doposażenie oraz dofinansowanie czynszu organizacjom, prowadzącym działania, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 3. Zawarcie w treści dokumentu informacji na temat prowadzonej strony internetowej Programu. Jednocześnie zalecenie doskonalenia tego narzędzia komunikacji, które będzie na bieżąco informować o prowadzonych w ramach Gminnego Programu działaniach. Na stronie powinny się znaleźć informacje np. jak rozpoznać uzależnienie, jak zadbać o siebie, żyjąc z uzależnionym partnerem, co zrobić gdy uzależniony nie chce się leczyć, gdzie szukać pomocy, informacji na temat spotkań grup terapeutycznych, wsparcia, anonimowych alkoholików itp. Strona powinna się skupiać, w szczególności na uzależnieniach od alkoholu i narkotyków, przemocy domowej, ale także zawierać informacje nt. innych uzależnień.

W tym przypadku Prezydent Miasta również nie przyjął żadnej z powyższych opinii.

Następnie Rada zajęła się zaopiniowaniem programu współpracy Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi – do tego dokumentu zgłosiłem sześć rekomendacji (tutaj jest ich szczegółowy opis):

 1. Umożliwienie przesyłania drogą mailową uwag do ofert składanych w trybie pozakonkursowym. Prezydent miasta zrealizował ten postulat.
 2. Umożliwienie elektronicznego składania ofert w otwartych konkursach. Piotr Choroś poinformował, że miasta, które wprowadziły systemy elektronicznego składania ofert zazwyczaj się z niego wycofywały, gdyż jest to drogie w utrzymaniu oraz skomplikowane dla wielu oferentów. Jest wiele osób które nadal składają oferty w formie pisemnej, a taki system wymagałby użycia specjalnego generatora. Mimo tego, urząd miasta uruchomił elektroniczny generator ofert w 2015 roku
 3. Ujednolicenie i uszczegółowienie kryteriów oceny wniosków oraz zasad panujących przy konkursach. Rada wyraziła stanowisko, iż jest to realizowane w praktyce funkcjonowania procedur dotacyjnych Urzędu Miasta Lublin, jednakże poza obecnymi regulacjami programu unifikacja może być niezwykle trudna z uwagi na specyfikę poszczególnych zadań. Rada odstąpiła od głosowania nad tą rekomendacją.
 4. Promowanie wśród organizacji pozarządowych wnioskujących o patronat Prezydenta i w otwartych konkursach ofert posiadania aktualnych sprawozdań, BIPu i udostępniania na wolnej licencji materiałów wytworzonych ze środków publicznych. Zwrócono uwagę, że nie można tego narzucić, bo wzór oferty jest określony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednak urząd miasta zachęca organizacje do prowadzenia BIP-ów. Miesiąc później Piotr Choroś poprosił mnie o przeprowadzenie szkolenia nt. zakładania BIPu dla organizacji pozarządowych. Na spotkaniu w Ratuszu było ok. 20 osób.
 5. Włączenie RDPP w kontrolę i ewaluację zadań realizowanych ze środków budżetu miasta. Piotr Choroś zauważył, iż Rada Pożytku jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Opiniuje sprawozdania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może brać udziału w procedurze kontroli realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
 6. Zgłosiłem też problem polegający na tym, że publiczne instytucje powołują stowarzyszenie, które konkurując z organizacjami pozarządowymi w konkursach, pozyskuje środki na działalność placówki. Nie wiem na ile ten problem dotyczy Lublina i czy da się go rozwiązać albo choć zasugerować rozwiązanie Prezydentowi. Anna Pajdosz (zastępca dyrektora Wydziału Kultury) wyjaśniła Radzie, iż w chwili obecnej problem ten występuje jedynie marginalnie, zaś komisja konkursowa analizuje pod kątem merytorycznym przedkładane oferty.

28 stycznia 2015– na mój wniosek RDPP dyskutowała nt. powołania Biura ds. Partycypacji w strukturach Urzędu Miasta Lublin.

27 lutego 2015 – na tym posiedzeniu kontynuowano dyskusję nt. powołania Biura ds. Partycypacji w strukturach Urzędu Miasta Lublin. Zreferowałem ten temat, wskazując na przykłady z innych miast, które mają takie biura. Podkreśliłem, że warto wesprzeć struktury referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej, tak aby rozwinąć możliwości realizacji różnych inicjatyw (więcej spotkań w ramach budżetu obywatelskiego, promocja inicjatywy lokalnej). Jako przykład podałem miasto Łódź, w którym przeprowadzono ewaluację procesu budżetu obywatelskiego oraz zorganizowano wiele spotkań z mieszkańcami. Wskazałem również Dąbrowę Górniczą (miasto z mniejszą liczba mieszkańców niż w Lublinie, około 130 000), gdzie zaplanowano w kolejnej edycji BO około 37 spotkań z mieszkańcami.

Na koniec posiedzenia zgłosiłem wniosek, aby Przewodniczący zweryfikował obecność członków Rady i przypomniał tym, którzy nie uczestniczyli jeszcze w jej pracach, że mogą zrezygnować z tej funkcji.

9 kwietnia 2015 – na tym spotkaniu byłem nieobecny. Posiedzenie odbyło się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej i dotyczyło prezentacji działalności LCAO. Wojciech Dec zaproponował utworzenie centrum dla organizacji pozarządowych.

2 czerwca 2015 – posiedzenie odbyło się w Centrum Organizacji Sportowych przy ul. Montażowej. Poza prezentacją tej instytucji dyskutowaliśmy z p. Michałem Piaseckim (Stowarzyszenie Homo Politicus z Kielc) nt. modelowych standardów działania RDPP. Zwróciłem uwagę, że kadencja RDPP rozmija się z kadencją Rady Miasta, przez co w RDPP są osoby, które już nie są radnymi.

W sierpniu 2015 zawnioskowałem do Przewodniczącego RDPP o opublikowanie wszystkich protokołów z posiedzeń RDPP w BIPie (do tej pory publikowano tylko te, które zostały przyjęte na posiedzeniu Rady, a od stycznia do lipca 2015 odbyły się trzy posiedzenia, na których brakło kworum).

17 września 2015 – zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych. Przyjęto standardy działania Rady. Wśród nich jeden dotyczył opublikowania na stronie urzędu miasta sylwetek członków Rady oraz danych kontaktowych. Warto nadmienić, że do dzisiejszego dnia tylko 10 z 18 członków Rady przesłało informacje i swoje zdjęcie.

4 listopada 2015 – posiedzenie poświęcone zaopiniowaniu Programy Wsparcia i Aktywizacji Seniorów, Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przedstawiłem cztery propozycje zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Ograniczenie zarobków członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do 90 zł za posiedzenie (do tej pory 180 zł) oraz miesięcznego limitu na 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rada przyjęła ten wniosek. Prezydent nie uwzględnił tego wniosku w projekcie uchwały przekazanej Radzie Miasta.
 2. Zamianę zapisów dot. wizytacji punktów sprzedaży alkoholu przez komisję rozwiązywania problemów alkoholowych na kontrole tych punktów. Rada przyjęła ten wniosek jednogłośnie. Prezydent uwzględnił ten wniosek.
 3. Zaprzestanie finansowania obiektów sportowych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek wycofałem w trakcie dyskusji.
 4. Wprowadzenie przez Prezydenta trybu powoływania oraz kadencyjności członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wniosek odrzucony przez Radę.

Fundacja Wolności nagrała przebieg posiedzenia:

9 grudnia 2015 – Zaopiniowanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin, uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji przyznających nagrody w zakresie kultury.

2 marca 2016 – Zaopiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadałem trzy pytania (które zebrałem wśród osób i organizacji, zajmujących się tematem zwierząt) dot. czipowania psów, dostęp do bazy danych, prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska oraz braku wskazania kwoty na działania promocyjne.

Następnie odbyła się dyskusja nt. budżetu partycypacyjnego (jej przebieg znajduje się w protokole z posiedzenia).

Na tym posiedzeniu zgłosiłem postulat, aby opinie Rady zostały przekazywane nie tylko Prezydentowi, ale również radnym Rady Miasta. Członkowie Rady jednogłośnie poparli mój wniosek.

25 maja 2016 – omówienie naboru wniosków do budżetu obywatelskiego oraz dyskusja nt. ustalenia miejsca i terminu kongresu organizacji pozarządowych. Na posiedzeniu zapytałem o to, na jakim etapie jest przyjęcie nowej wersji uchwały o konsultacjach społecznych. Dowiedziałem się, że na dzień dzisiejszy prace są wstrzymane (z racji wielu obowiązków a sam projekt nie budzi zastrzeżeń władz miasta).

21 czerwca 2016 – informacja o przygotowaniach do kongresu organizacji pozarządowych oraz dyskusja nt. stawek czynszu za wynajem lokali komunalnych dla organizacji pozarządowych. Temat zainicjowałem, gdy przekazałem członkom Rady zestawienie stawek czynszu, jakie płacą poszczególne organizacje pozarządowej.

Podsumowując, dziękuję za zaufanie, jakim zostałem obdarzony przez organizacje pozarządowe z Lublina. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z tego, jak wypełniłem swój mandat.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.