Kontrola obywatelska to priorytet

WatchdogiNa zaproszenie kolegów z organizacji strażniczych, wziąłem dziś udział w spotkaniu z Wojciechem Kaczmarczykiem – Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W spotkaniu oprócz mnie uczestniczyli również Przemysław Żak (Fundacja Stańczyka z Krakowa), Bartosz Pilitowski (Court Watch Polska), Agnieszka Zdanowicz (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) oraz Paula Lota (INSPRO z Łodzi).

Opowiadaliśmy o problemach i potrzebach watchdogów oraz specyfice naszych organizacji.

Wspólnie zwróciliśmy uwagę ministra na trzy typy watchdogów: lokalni blogerzy-pojedyncze osoby, lokalne i regionalne organizacja strażnicze oraz organizacje strażnicze zajmujące się sprawami „centralnymi”. Każde z nich inaczej funkcjonują i wymagają innego wsparcia.

Minister poinformował nas o pracach nad narodowym programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnił, że kontrola obywatelska jest jednym z priorytetów tego programu.

Proponuję, aby opinie Rady Pożytku przekazywano miejskim radnym

Zaproponowałem członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (w dalszej części nazywam w skrócie Radą Pożytku), aby zwrócić się do Prezydenta, by ten przekazywał Radzie Miasta opinie Rady Pożytku nt. konsultowanych dokumentów, które mają być przedmiotem głosowania Rady Miasta. Nawet w sytuacji, gdy Prezydent nie uwzględni uwag zgłaszanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Do tej pory Prezydent albo uwzględniał rekomendacje Rady Pożytku, albo nie. A Radni Rady Miasta nie wiedzieli o uwagach wypracowanych przez Radę Pożytku.

Tym bardziej jest to ważne, że przedstawiciele Rady Miasta bardzo rzadko uczestniczą w posiedzeniach Rady Pożytku. W składzie Rady Pożytku jest dwoje miejskich radnych: Wojciech Krakowski i Marta Wcisło (na pięć posiedzeń, które się odbyło do czerwca 2015 roku radna Wcisło była na jednym, a radny Krakowski na żadnym).

Wobec tego miejscy radni nie mają możliwości zapoznania się przed głosowaniem z opiniami i rekomendacjami Rady Działalności Pożytku Publicznego. A uważam, że słusznym jest, aby mieli taką wiedzą podejmując decyzje dotyczące sfery pożytku publicznego.

Powyższe wnioski są zbieżne z rekomendacjami dla Rad Działalności Pożytku Publicznego, opracowanymi pod przewodnictwem sieci SPLOT w ramach realizacji zadania „SPLOT Rad dla Rad” (radypozytku.ngo.pl).

Do tej pory jako RDPP nie mieliśmy wiedzy o tym, dlaczego Prezydent nie przyjmował rekomendacji RDPP do konkretnych projektów uchwał. Nie znamy powodów decyzji Prezydenta, co wpływa negatywnie na przebieg komunikacji między RDPP a Prezydentem.

Niech 1% zostanie w Lublinie

Zgodnie z par. 2 pkt 9 uchwały RM Lublin z 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania RDPP Miasta Lublin, zaproponowałem, aby Rada Działalności Pożytku Publicznego wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin z propozycją dot. propagowania przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, działających na terenie miasta Lublin. Dyskusja na ten temat może się odbyć na posiedzeniu Rady w lutym. Czytaj dalej

RDPP za obniżeniem wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (organ doradczy Prezydenta, w skład którego wchodzą przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych, radnych i urzędników) pozytywnie zaopiniowała propozycję zmniejszenia wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przegłosowano mój wniosek, aby wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wynosił 5% minimalnej krajowej (obecnie 10%), przy jednoczesnym określeniu miesięcznego maksimum na 50% minimalnej krajowej dla członka komisji.
To co prawda tylko głos doradczy, który Prezydent może odrzucić, ale pokazuje, że problem nadmiernego wynagrodzenia dostrzegamy nie tylko my 🙂
Warto przy tym dodać, że jeśli pozostanie przepis obowiązujący do tej pory (10% minimalnej krajowe za udział w każdym posiedzeniu) to członków komisji czeka podwyżka, bo od nowego roku rośnie minimalna krajowa z 1750 do 1850 zł (wzrost ze 175 do 185 zł za każde posiedzenie).
Dla porównania śr. miesięczna kwota wynagrodzeń członków komisji w wybranych miastach (dane za 2014 rok):
Olsztyn 132 zł
Białystok 213 zł
Rzeszów 444 zł
Kielce 604 zł
Lublin 1391 zł
Zasady wynagradzania członków komisji są zapisane w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który Prezydent ma skierować na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin.